Що дозволяє система «Інтернет-Клієнт-Банк»?
Система "Iнтернет-Клiєнт-Банк" надає можливiсть:

- Отримувати виписки за рахунками в нацiональнiй та iноземнiй валютi;
- Здiйснювати платежi в нацiональнiй валютi;
- Щоденно отримувати курси валют НБУ;
- Вести обмiн iнформацiйними листами з Банком;
- Працювати з документами, що зберiгаються в базi даних в Банку, одночасно довiльнiй кiлькостi спiвробiтникiв Клiєнта незалежно вiд мiсця їх знаходження;
- Iмпортувати та експортувати iнформацiю в бухгалтерську систему Клiєнта, використовуючи файли експорту-iмпорту;
- Друкувати електроннi платiжнi документи та iнформацiю, отриману з Банку.